Adatvédelmi és jogi nyilatkozat


Jelen tájékoztató célja, hogy Ön megfelelő tájékoztatást kapjon az adatkezelő által végzett adatkezelés, adatfeldolgozás, adattovábbítás, illetve egyéb, személyes adatokkal összefüggő tevékenységek köréről, módjáról és céljáról, továbbá az Ön ezekhez kapcsolódó jogairól.

A https://drvaseszter.hu  honlap üzemeltetője, adatkezelő:

Vas Eszter Zsófia Ügyvédi Iroda
Székhelye: 1067 Budapest, Szondi utca 24. fszt.3.
Tel: +36 70 629 5006
E-mail: vase@drvaseszter.hu
Weboldal: www.drvaseszter.hu
A Budapesti Ügyvédi Kamara (1055 Budapest, Szalay u. 7.) által vezetett kamarai azonosító szám: 36078495
Adószám:19307587-2-42


Adatvédelem

A Vas Eszter Zsófia Ügyvédi Iroda, mint adatkezelő, a részére az ügyvédi tevékenységre vonatkozó szabályok szerint megbízást adó ügyfelek személyes adatait kezeli. Az adatkezelés célja az ügyvédi megbízás teljesítése, az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja. 

Bizonyos esetekben (jogszabályban előírt adatkezelés) az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, mellyel adatkezelő az őt terhelő jogi kötelezettségeknek tesz eleget (pl. adózás, ügyfél-átvilágítás). A GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján (jogos érdek) kezeli adatkezelő a megbízás teljesítéséhez szükséges mértékben és időtartamban harmadik személyek adatait.

A kezelt adatok köréről adatkezelő a megbízási jogviszony létrejöttekor nyújt tájékoztatást az ügyfelek részére.

Adatkezelő az adatokat az egyes iratok megőrzésére vonatkozó jogszabályi rendelkezésekben és az ügyvédi tevékenység gyakorlásával összefüggő iratok megőrzéséről szóló 16/2018. (XI.26.) MÜK szabályzatban foglaltaknak megfelelő ideig kezeli, erre vonatkozóan adatkezelő tájékoztatást a megbízási jogviszony létrejöttekor nyújt az ügyfelek részére.

Adatkezelő elkötelezett, hogy a tudomására jutott személyes adatokat a legnagyobb körültekintéssel és bizalmasan kezelje a jelen tájékoztatóban, az általános adatvédelmi rendeletben és egyéb vonatkozó jogszabályokban, továbbá az ügyvédi tevékenység gyakorlására vonatkozó törvényben és a Magyar Ügyvédi Kamara állásfoglalásaiban foglaltaknak megfelelően. Az ügyvédi megbízás teljesítése körében adatkezelő tudomására jutott személyes adatok ügyvédi titoknak minősülnek, azok megőrzésére adatkezelő fokozott biztonsági intézkedéseket alkalmaz (korlátozott hozzáférés, biztonsági mentés).

Adatkezelő és munkatársai biztosítják, hogy jogosulatlan személyek ne tekinthessenek be személyes adatokba, továbbá hogy a személyes adat a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen védve legyen.

Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok: – az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről – ÁLTALÁNOS ADATVÉDELMI RENDELET / GDPR- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény – INFOTV.- az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény – ÜTTV.

Adattovábbítás:

A név- és címadatok postázás esetén átadásra kerülnek a Magyar Posta, illetőleg a megbízást teljesítő futárszolgálat részére. A számlázási adatokat adatkezelő továbbítja a könyvelési szolgáltatást végző partnere részére. A személyes adatok a megbízás tárgya és adatkezelés célja szerint továbbíthatók az ügyben eljáró hatóságok és bíróságok részére, továbbá az ügyfél hozzájárulása esetén az ellenérdekű félnek / feleknek, illetőleg harmadik személyeknek.

A honlap látogatása során felmerülő adatkezelések

1. Naplózási adatok

Adatkezelő kezeli a https://drvaseszter.hu oldal felkeresése során, az internetes kapcsolat létesítésére és fenntartására tekintettel a használt böngészőprogram típusával, az internetprotokoll-címmel (IP cím, port szám), a domain névvel (URL), a látogatás dátumával és a megtekintett oldalak listájával kapcsolatosan automatikusan képződő technikai adatokat (naplózási adatok).

Az adatkezelés célja egyrészt a honlap fejlesztéséhez, a látogatottsággal és használattal kapcsolatos elemzések elvégzéséhez szükséges statisztikai információk gyűjtése (statisztikai cél), másrészt az esetleges visszaélések megakadályozása, továbbá felderítésének lehetővé tétele (információbiztonsági cél).

Adatkezelő a naplózási adatokat statisztikai célra 1 évig, információbiztonsági célra 2 évig kezeli.

Adatkezelő a fenti adatokat a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján (jogos érdek) kezeli.

A honlapon szereplő linkek egy része más által üzemeltetett honlapokra vezethet, azok tartalmáért azonban adatkezelő semmilyen felelősséget nem vállal.

2. Cookie-k

Adatkezelő a honlapon cookie-kat használ a honlap látogatásával kapcsolatos adatok gyűjtése érdekében. A cookie a webszerver által küldött, változó tartalmú, alfanumerikus információ csomag, mely a látogató számítógépén rögzül és előre meghatározott érvényességi ideig tárolásra kerül.

Adatkezelő a honlapon kizárólag munkamenet cookie-kat használ, mely a honlap működésének feltétele. A cookie-k a Google által biztosítottak, felhasználásuk a Google Analytics rendszerén keresztül történik. Bővebb tájékoztatás az alkalmazott cookie-król a Cookie-tájékoztatónkban érhető el.

Tájékoztatás adatfeldolgozókról:

Tárhelyszolgáltató:
Webhelyesarcú (Márton Tamás egyéni vállalkozó); webhelyesarcu.hu; info@webhelyesarcu.hu;

Érintetti jogok, jogérvényesítés és panaszkezelés:

Az érintett személy írásban tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől arról, hogy milyen személyes adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, milyen forrásból, mennyi ideig kezeli, az Adatkezelő kinek, mikor, milyen jogalap szerint, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait. Az Adatkezelő az érintett kérelmét legfeljebb egy hónapon belül teljesíti.

Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, kérhető annak helyesbítése. Amennyiben a valóságnak megfelelő személyes adat a rendelkezésre áll, a személyes adatot adatkezelő helyesbíti. Adatkezelő megjelöli azt a személyes adatot, amelynek helyességét vagy pontosságát az érintett személy vitatja, amennyiben az adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

Adatkezelő a kérelmet legfeljebb egy hónapon belül teljesíti.

Az érintett személy a törlést az adatkezelőhöz benyújtott írásbeli kérelemmel kezdeményezheti. A törlési kérelmet az Adatkezelő abban az esetben utasítja el, ha az Adatkezelőt a személyes adatok további tárolására kötelezik. Ilyen eset például az, ha számviteli jogszabályok által előírt határidő nem telt le. Amennyiben azonban nincs ilyen kötelezettség, akkor az Adatkezelő a kérelmet legfeljebb egy hónapon belül teljesíti

Az érintett személy írásban kérheti, hogy a személyes adatait az Adatkezelő zárolja (az adatkezelés korlátozott jellegének egyértelmű jelölésével és az egyéb adatoktól elkülönített kezelés biztosításával). A zárolás addig tart, amíg az érintett által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását. Az adat zárolását kérheti az érintett például abban az esetben, ha úgy gondolja, hogy a beadványát az Adatkezelő jogellenesen kezelte, azonban az általa kezdeményezett hatósági vagy bírósági eljárás érdekében szükséges az, hogy a beadványt az Adatkezelő ne törölje. Ebben az esetben a hatóság vagy a bíróság megkereséséig az Adatkezelő tovább tárolja a személyes adatot (például az adott beadványt), ezt követően törli az adatokat.

Az érintett személy írásban tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha az Adatkezelő a személyes adatot pl. közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljából továbbítaná, felhasználná.

Adatkezelő a tiltakozás kézhezvételétől számított legrövidebb idő alatt, de legfeljebb egy hónapon belül megvizsgálja a kérelmet, és annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, amelyről a kérelmezőt írásban értesíti.

Az érintett jogainak gyakorlására irányuló kérés teljesítéséről vagy annak akadályáról adatkezelő a kérelem benyújtásától számított lehető legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban egy hónapon belül írásban – a kérelem benyújtójának hozzájárulásával elektronikus úton – értesíti a kérelem előterjesztőjét, a kérelem elutasítása esetén az elutasítás ténybeli és jogi indokaival, valamint a jogorvoslati lehetőségekre vonatkozó tájékoztatással együtt.

Mindenki, aki úgy véli, hogy adatkezelő adatkezelése következtében sérültek a jogai, bírósághoz vagy panasszal a Hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság – székhelye: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11; E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) fordulhat. 

A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A perre a Fővárosi Törvényszék az illetékes, a per az azt kezdeményező személy választása szerint a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindítható.

Felhívjuk továbbá a figyelmet, hogy a Hatóság a panaszokat csak abban az esetben vizsgálja ki, amennyiben az érintett a Hatóságnál tett bejelentését megelőzően már megkereste az Adatkezelőt panaszával kapcsolatban, és az nem vezetett eredményre.

Szerzői jogi nyilatkozat

A honlap teljes tartalma szerzői jogvédelem alá esik a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény alapján. Előzetes írásbeli engedély nélkül tilos a honlap tartalmának akár egészét, akár bármely részét másolni, továbbadni, terjeszteni. A honlapon található tartalmak közlése, feldolgozása csak az üzemeltető előzetes írásbeli engedélyével és a forrás feltüntetésével történhet. A honlap tartalmát a látogatók letölthetik, képernyőjükön megjeleníthetik, kinyomtathatják, de azokat nem sokszorosíthatják. A felhasználók a honlap tartalmát, illetve annak részeit kizárólag saját, személyes célra használhatják. Terjesztési szándékkal történő másoláshoz a honlap üzemeltetőjének írásbeli hozzájárulása szükséges. A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után. A honlap üzemeltetője kártérítést vagy sérelemdíjat követelhet.

Felelősség korlátozása

A honlapon szereplő linkek egy része más által üzemeltetett honlapokra vezet, azok tartalmáért a honlap üzemeltetője semminemű felelősséget nem vállal és kizárja felelősségét bármely, ezen információk használatából eredő kár bekövetkezése esetére. A honlap üzemeltetője pontos és hiteles információk közlésére törekszik, de a tájékoztatásból eredő esetleges károkért felelősséget nem vállal.